Energieke Communicatie

Voor organisaties die communicatie en draagvlak belangrijk vinden

CASES

North Sea Energy program (2023 -)

Communications Lead

Het North Sea Energy programma is een publiek-private samenwerking van ruim 30 (inter)nationale partijen die samen de voordelen onderzoeken van een geïntegreerde systeemaanpak van de energietransitie op de Noordzee. 

Als Communications Lead verantwoordelijk voor de positionering van het programma als het kenniscentrum voor offshore energietransitie, de communicatiestrategie en de uitwerking van de boodschappen en verhaallijnen in middelen en kanalen en een media-aanpak. Coördinator van de klankbordgroep ter bevordering van een kritische 

H2A (2023 -)

Strategisch Communicatieadviseur 

H2A is een consortium van meerdere partijen waaronder het Havenbedrijf Amsterdam, Evos en Hydrognious dat zich inzet voor de import van groene waterstof via de haven van Amsterdam. 

Ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie. Uitwerking daarvan in een huisstijl, middelen en kanalen. Organisatie van het symposium "The import(ace) of hydrogen: propelling the future", voor de kick-off van het consortium met 250 deelnemers in theater Amsterdam.

ACE Terminal (2022/23)

External Relations Lead

Partners Gasunie, HES International en Vopak willen een onafhankelijke importterminal bouwen in de haven van Rotterdam voor de ontvangst, opslag en distributie van ammoniak als drager van waterstof. 

Als kernteamlid verantwoordelijk voor de coördinatie van het stakeholder- en omgevingsmanagement, de public affairs aanpak en de ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie. Positionering van het project, ontwikkeling communicatiemiddelen en -kanalen, organisatie van beursdeelnames. 

CO2next (2021/22)

Communicatie- en stakeholdermanagement adviseur 

Partners Gasunie, Vopak en GATE terminal onderzoeken de bouw van een terminal op de Maasvlakte in Rotterdam voor de ontvangst en levering van vloeibare CO2 via schepen. 

Ontwikkeling en uitvoering van de communicatie-aanpak, inclusief positionering, identiteit en huisstijl, communicatiemiddelen - en kanalen. Het opzetten en operationaliseren van het stakeholder- en omgevingsmanagement, en ondersteuning in het vergunningentraject. 

Vermilion Energy (2021/23)

Communicatieadvies en -ondersteuning

Vermilion Energy houdt zich bezig met aardgasproductie uit kleine velden in Friesland, Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Brabant bestemd voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. 

Voor Vermilion Energy wordt communicatieadvies en support geleverd bij diverse projecten.

Seismisch onderzoek. In 2021 is een seismisch onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond in een gebied in de gemeentes Sudwest Fryslan en Fryske Marren. Tijdens de voorbereidingen en uitvoering van het seismisch onderzoek is advies en ondersteuning geleverd bij de aanpak van de communicatie, zoals het informeren van stakeholders en omgeving en de ontwikkeling van ondersteunende middelen. 

Gaswinningsprojecten. In 2022/23 is communicatiesupport geleverd bij de voorbereidingen voor diverse gaswinningsprojecten, zoals bij de aanleg van een ondergrondse pijpleiding bij Nieuwehorne. Ook is communicatieondersteuning geleverd bij projecten voor nieuwe boringen, onder ander bij Wapse (LDS gasvelden).  

BIGPICTURE consortium (2021)

Strategische communicatieplan

De publiek-private samenwerking van 45 Europese academische instellingen, ondernemingen, overheidsorganisaties en farmaceutische bedrijven, wil het gebruik van Artificial Intelligence (AI) tools in pathologisch onderzoek bevorderen. Daarmee kunnen diagnoses en behandelingen van patiënten verbeteren en geschikte geneesmiddelen door de biofarmaceutische industrie ontwikkeld worden. 

Met behulp van stakeholder interviews en desk research is een (marketing)communicatieplan geschreven met een bijbehorend organisatieplan voor de uitvoering ervan door de (marketing)communicatie van het consortium office.

Holland Instrumentation Delta (2021)

Strategische positionering en communicatieadvies

HI Delta is hét hightech platform van de technologische industrie in Zuid-Holland en de coördinator van de ActieAgenda gericht op de groei en doorontwikkeling van de hightech maakindustrie in Zuid-Holland. 

De gewenste vernieuwde profilering en rebranding van Holland Instrumentation naar HI Delta vormde de aanleiding voor een strategisch advies met betrekking tot de positionering en profilering, de communicatiestrategie en de organisatie van de communicatie.

Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) (2021/22)

Werkgroepleider voor de profilering van het consortium 

AkzoNobel, BASF, Nouryon, Shell en de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht werken samen aan vergaand onderzoek in de chemie om oplossingen te vinden voor de uitstoot van broeikasgassen en een duurzame samenleving. 

De opdracht was profilering en erkenning te realiseren als onderscheidend consortium en voorkeurspartner voor nieuwe partijen, studenten en bedrijven. Hiervoor is de positionering van het programma, de merkidentiteit en de communicatiestrategie ontwikkeld. Om een breed publiek te bereiken is gekozen om de jonge onderzoekers centraal te stellen bij het op laagdrempelige wijze uitdragen van de onderzoeksaanpak met als thema Reinventing Chemistry Together

Om het eerste lustrum te vieren is een symposium in de vorm van een online talkshow georganiseerd resulterend in een hoog gewaardeerd event met ruim 500 deelnemers. Er is een (media) toolkit ontwikkeld met materialen zoals promo’s, vlogs, blogs, presentaties, video’s en online en social kanalen zijn ontwikkeld. Met een integrale media- en PR aanpak voor vooraanstaande wetenschappers en jonge onderzoekers is ARC CBBC is op de kaart gezet. Interne trots en verbinding zijn in de corona-tijd hersteld.

In aansluiting daarop is een aanpak voor het stakeholdermanagement ontwikkeld die het consortium office in staat stelt gericht en planmatig stakeholders aan de consortiumdoelen te verbinden.


NOGEPA aardgas publiekscampagne  (2021)

Communicatieadviseur en projectleider publiekscampagne

NOGEPA is de branchevereniging van olie- en gasoperators in Nederland.

Hiervoor is de publiekscampagne Energie voor Morgen ontwikkeld. Centraal daarin staat de rol van Nederlands aardgas vandaag, morgen en overmorgen. Een positieve creatieve vorm laat de beweging zien die we als samenleving met elkaar maken naar de energie van de toekomst. Een construct van 'jij' en 'wij' laat in kleine stapjes zien waar ‘jij’ energie in steekt en hoe ‘wij’ ons inzetten voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, nu en straks. Centraal staat het kennisplatform Ons Aardgas

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 is tevens een inhaakadvertentie ontwikkeld. 

North Sea Energy programma (2020/22)

Werkgroepleider

Het North Sea Energy programma onderzoekt met ruim 30 (inter)nationale partijen hoe het potentieel van de Noordzee met een integrale aanpak benut kan worden voor een klimaatneutraal energiesysteem. 

Als voorzitter van de Communicatie & Stakeholder werkgroep is leiding gegeven aan de positionering van het onderzoeksprogramma, de communicatiestrategie en de merkidentiteit. Voor de presentatie van de resultaten is een integrale communicatieaanpak ontwikkeld met onder meer de North Sea Energy Online Talkshow ‘Unlocking the potential of the North Sea’, met daarin een centrale rol voor de onderzoeksleiders, een publieksvriendelijke versie van het onderzoeksrapport, een media-aanpak, en de ontwikkeling van ondersteunende social en online kanalen en middelen waaronder animaties, infographics en door de projectonderzoekers in beeld gebrachte verhaallijnen. De aanpak heeft geresulteerd in internationale media-aandacht op online en social kanalen en in nationale radio en televisie(journaals). Hiermee heeft North Sea Energy zichzelf op de (inter)nationale kaart gezet, leveren programmaleiders als experts inhoudelijke bijdragen aan beleidsprocessen, en is profiel opgebouwd als hét kennisprogramma op gebied van offshore systeemintegratie. 

H-vision (2019/22)

Communicatieadviseur

De in H-vision samenwerkende partijen, voornamelijk uit het Rotterdamse havengebied, onderzoeken de mogelijkheden van grootschalige inzet van waterstof in de energievoorziening van de industrie, om daarmee een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de nationale klimaatdoelen en de energietransitie te versnellen. 

Voor de presentatie van de haalbaarheidsstudie in juli 2019, is een integrale communicatiestrategie en stakeholderaanpak ontwikkeld en uitgevoerd. Als onderdeel is een minisymposium georganiseerd Dé start van de waterstofeconomie in Rotterdam,  waarbij een publieksvriendelijke versie van het rapport met de eerste onderzoeksuitkomsten is aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes. Tevens werden middelen ontwikkeld waaronder een position paper, animatie en infographic. De rol van waterstof in het toekomstig energiesysteem is hiermee binnen de stakeholdergroepen erkend en de mogelijke rol daarin van H-vision onderschreven.  

Vervolgens is gewerkt aan aanvullende middelen en externe promotie voor het verkrijgen van draagvlak bij relevante stakeholders. 

Powering Progress Together congres (2015)

Projectmanager

In opdracht van President-Directeur Shell Nederland is in nauwe samenwerking met het Nationaal Techniekpakt in Rotterdam het congres 'De Techniekfactor' georganiseerd om het belang van techniekonderwijs in Nederland te onderstrepen. 

Hiervoor is het concept ontwikkeld, de organisatie van het evenement aangestuurd, een communicatiestrategie met promotiecampagne en media-aanpak gerealiseerd. Het vitale belang van techniekonderwijs voor de toekomst van Nederland en de noodzaak voor verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn hiermee op de kaart gezet.  

Shell Innovation Open House (2014)

Communicatiemanager en projectleider

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het onderzoekscentrum van Shell in Amsterdam, werd een internationaal multi-partner congres georganiseerd om het thought leadership op gebied van innovatie te delen met partners en stakeholders. 

Als adviseur van senior executive management is naast de aansturing van de congresorganisatie, een communicatiestrategie ontwikkeld en uitgevoerd met een onderliggende campagne 'Shaping the future through innovation’, waarin Shell medewerkers en jonge ondernemers centraal stonden voor het samen werken aan de oplossingen van morgen. Tevens hebben de deelnemende partijen hun innovaties kunnen demonstreren op de eveneens georganiseerde innovatiemarkt. De bijbehorende media-aanpak resulteerde in internationale verslaggeving. Met deze integrale aanpak zijn Nederlandse en buitenlandse innovatieve bedrijven, groot en klein, bijeen gebracht en is de aanzet tot kruisbestuiving gegeven.  

Shell: Introductie van LNG voor de Europese binnenvaart (2013)

Communicatiemanager en projectleider

In 2013 werd in de Rotterdamse Haven de Greenstream in gebruik genomen, de eerste in opdracht van Shell gebouwde op Liquified Natural Gas (LNG) gestookte binnenvaarttanker. 

Voor de lancering werd de communicatiestrategie ontwikkeld, met onderliggend een stakeholder engagement plan en PR- en media-aanpak. Als onderdeel van de geïntegreerde aanpak zijn ondermeer een feestelijk stakeholder event geleverd met het startsein door de minister van Verkeer & Waterstaat Melanie Schultz-Verhagen, en een perspresentatie resulterend in (inter)nationale aandacht in gedrukte, online en social media en in nationale radio- en televisiejournaals. Hiermee is LNG op de kaart gezet als een economische manier voor de Europese binnenvaart om aan nieuwe milieueisen te voldoen, iets dat tegelijkertijd een belangrijke kans markeerde voor Rotterdam, om zich tot vloeibaar gas-hub te ontwikkelen. 

Nationale Innovatie Enquête (2012)

Communicatiemanager en projectmanager

De ambitie van Shell om zich te onderscheiden op het gebied van innovatie, was de aanleiding om een PR-plan te ontwikkelen. 

Voor de PR-aanpak is in opdracht van Shell Nederland in november 2012 door Ipsos Synovate de Nationale Innovatie Enquête gehouden onder een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Voorafgaand is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder drie focusgroepen. De uitkomsten boden inzicht in de status van innovatie onder het Nederlandse publiek. Het onderliggende communicatieplan leidde tot diverse publicaties aan de hand waarvan Shell het gesprek kon aangaan met het Nederlandse publiek, bedrijfsleven en politici over (het belang van) innovatie. 

Herpositionering Shell Technology Centre Amsterdam (2008 - 2009)

Communicatiemanager en projectmanager

De bouw en opening van het nieuw gebouwde Shell Technology Centre Amsterdam in 2009, was de aanleiding voor de strategische herpositionering van het voormalige Koninklijke Shell Laboratorium in Amsterdam. 

Hiervoor is een integrale in- en externe communicatiestrategie ontwikkeld met innovatie als centraal element in de positionering. Geleverd zijn verhaallijnen, een aanpak voor interne cultuurverandering gebaseerd op een sociale netwerk analyse, aansturing van de organisatie van de officiële opening door Kroonprins Willem-Alexander, ontwikkeling van ondersteunende middelen en bouwstenen voor de cross-mediale aanpak. Van een gesloten op zichzelf gerichte laboratorium werd de overgang gerealiseerd naar een gastvrij op samenwerking gericht technologiecentrum dat daarmee de positie als regionaal icoon en leidend technologiecentrum van Shell in Europa geheel verdient.  

Nieuwe merklancering KPN (2006) 

Communicatiemanager en projectleider

Om de culturele en strategische omslag van een traditioneel telefoonbedrijf naar een multimediabedrijf te concretiseren, lanceerde KPN in 2006 een nieuwe merkpositionering, met een nieuw logo en de pay off KPN sluit je aan.

Voor de lancering is een integrale communicatiestrategie ontwikkeld, waaronder een stakeholder event in het Olympisch stadion in Amsterdam, en een crossmediale PR-aanpak.